พะเยายกระดับจังหวัดต้นแบบรถนักเรียนปลอดภัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยาและคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 4/2562 โดยมี ท่านพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม

ในการประชุมดังกล่าว นางสาวพวงทอง ว่องไว เลขานุการคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา ได้นำเสนอการดำเนินงานและข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการระดับจังหวัด ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

1.) การพัฒนาบทเรียนของการทำงานและการยกระดับรถนักเรียนให้มีความปลอดภัย

     1.1 การนำบทเรียนของพื้นที่อำเภอแม่ใจและอำเภอดอกคำใต้ขยายผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 และเขต 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นโรงเรียนมัธยมทั้ง 18 แห่งและเอกชนอีก 20 แห่ง

     1.2 การทำงานกับผู้ประกอบการ สถานศึกษา รวมไปถึง นักเรียนและผู้ปกครองในการเลือกรถโดยสารสาธารณะและรถนักเรียนที่ปลอดภัย

     1.3 การพัฒนาช่องทางสื่อสาร คณะทำงานพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและนักเรียนปลอดภัย ผ่านกลุ่มไลน์เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการทำงานของทุกหน่วยงานมาร่วมดำเนินการ

     1.4 การพัฒนาประเด็นรถโดยสารสาธารณะและรถนักเรียนปลอดภัยเป็นนโยบายของจังหวัด

2.)เสนอรายชื่อเครือข่ายสภาผู้บริโภคเป็นกลไกของศูนย์ถนนอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา

3.) การเสนอให้ประเด็นรถนักเรียนปลอดภัย เป็นวาระของจังหวัดพะเยา และเป็นวาระหนึ่งในการประชุมทุกครั้ง

ประเด็นการขับเคลื่อน คือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้ง ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา หนึ่งในคณะอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย

โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

   1.กำหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพะเยา

    2.รวบรวมปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขเสนอคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด

   3.บูรณาการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมจราจรเกี่ยวกับการกำหนดความเรียวการกำหนดจุดกลับรถการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้ บูรณาการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมจราจรเกี่ยวกับการกำหนดความเรียวการกำหนดจุดกลับรถการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้สอดคล้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด

   4.รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายการอำนวยความสะดวกการจราจรและการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบทุกเดือน

   5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมอบหมาย

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.