คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

1. นายนิคม                 บุญเสริม                       ประธาน

2. นางมุกดา               อินต๊ะสาร                      รองประธาน

3. นางสาวพิมพ์วลี     นิศาวัฒนานันท์             เหรัญญิก

4. นางสุภาพร            ถิ่นวัฒนากูล                 เลขาธิการ

5. นายชัชวาลย์          ทองดีเลิศ                      กรรมการ

6. นายรัชตะ               พันธุ์แสง                       กรรมการ

7. นายจรัส                 สุทธิกุลบุตร                  กรรมการ

8. นาวสาวสุรีรัตน์       ตรีมรรคา                     กรรมการ

9. นางศิรทิพย์            ภาศรีสมบัติ                  กรรมการ

10. นางพรรณทิพย์    วงศ์ช่างเงิน                  กรรมการ

11. นายสุรัตน์             เจียตระกูล                    ที่ปรึกษา

12. นายวิชิต               ถิ่นวัฒนากูล                 ที่ปรึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.