จังหวัดพะเยาจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ จิตอาสา พัฒนา ภูมิปัญญา เด็กพะเยา ก้าวทันสื่อ สู่ศตวรรษที่21 ”

วันที่ 15 กันยายน 2562 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา และจังหวัดพะเยา จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจําปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ จิตอาสา พัฒนา ภูมิปัญญา เด็กพะเยา ก้าวทันสื่อ สู่ศตวรรษที่21 ” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา เป็นประธานเปิดงาน และนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.พะเยา นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล เลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา พร้อมหัวส่วนราชการและเยาวชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ลานข่วงวัฒนธรรมข้างอนุสาวรีย์พญางำเมือง จ.พะเยา

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กําหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยเหตุที่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ แต่ก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชน เพื่อให้ระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง 2พระองค์ และถือเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินับแต่นั้นมา

สําหรับปีนี้ ( 2562 ) จังหวัดพะเยาโดยคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติฯ ได้กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 15 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมให้เยาวชน มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตระหนักในความสําคัญของเด็กและเยาวชน

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินขบวนพลังเยาวชน การแสดงของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพะเยา การจัดนิทรรศการเท่าทันสื่อให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การฝึกอาชีพ และวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนพะเยา การแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคล และองค์กร ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับเยาวชน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน องค์กรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือการทำงานเพื่อเท่าทันสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นขวัญกําลังใจ ในการทําความดีต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.