ต้นแบบรถรับส่งนักเรียนแม่ใจวิทยาคม บทเรียนระบบการจัดการรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย

 วันที่ 27 มิถุนายน 2562  คณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะทำงาน “ถอดบทเรียนระบบการจัดการรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย” ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) จัดเวทีสร้างการเรียนรู้กระบวนการพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาระบบจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนของภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ผู้ประกอบการ เด็กนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง  และผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา รวมทั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

          นางสาวเพ็ญนภา พรสุพิกุล คณะทำงาน “ถอดบทเรียนระบบการจัดการรถรับ -ส่งนักเรียนที่ ปลอดภัย” กล่าวว่าศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนารถรับส่งนักเรียนให้ปลอดภัย จึงได้ดำเนินงานโครงการ เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาระบบจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนของภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน และศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาระบบจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน รวมถึงหาแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบจัดการความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

          นางสาวพวงทอง ว่องไว เลขานุการคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา กล่าวว่ารถรับส่งนักเรียนปลอดภัยเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางจังหวัดพะเยา โดยคณะทำงานฯ ได้ให้ความสำคัญ และโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องของจังหวัด เพื่อสร้างมาตรการและพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนารถรับส่งนักเรียนปลอดภัย โดยเริ่มต้นจากการทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียน จำนวนนักเรียนที่โดยสาร รวมทั้งจัดทำข้อมูลสภาพรถและคนขับรถ ทั้งยังมีการพัฒนาครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบในการดูแลตรวจเช็คเพื่อนร่วมทางและความพร้อมของคนขับแต่ละเที่ยว ทั้งนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานที่ศึกษา ชมรมผู้ปกครอง และผู้ประกอบการในทุกเดือน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้ปรับจุดรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยจากเดิมที่เคยรับส่งนอกโรงเรียนก็ดำเนินการย้ายเข้ามายังจุดที่จัดให้ในโรงเรียน

          นางสาวอัญชลี พันธุ์ปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยามุ่งเน้นความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน โดยมีมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาเป็นกองเลขาและให้มีการติดตามการทำงานของคณะทำงานร่วมกัน จากนั้นรายงานผลไปยังคณะทำงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัยของจังหวัดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.