บทบาทภารกิจ

การทำงานด้านพัฒนาเยาวชน ได้พัฒนาหลักสูตรและการทำกระบวนการ Self – esteem เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีพลังในการทำงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าแสดงออก เพื่อทำงานกับกลุ่ม/ชุมชนในการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับเพื่อนๆ เพื่อเป็นทางเลือกต่อการป้องกันตลอดจนการสร้างกระบวนการกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจนนำมาสู่การเกิดรูปแบบศูนย์บริการที่เป็นมิตรด้านสุขภาพสำหรับเยาวชนระดับตำบลและการเชื่อมประสานระหว่างแกนนำเยาวชน และเครือข่ายของสถานบริการด้านสุขภาพเพื่อให้เยาวชนได้เข้ารับบริการที่ปลอดภัย

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.