มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา – ภาคีองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ จัดเวทีขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยในพื้นที่

 

24 ม.ค.65 ณ ห้องประชุมเวียงพนา โรงแรมเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง และศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการทำงานและผลการดำเนินงานของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างจังหวัดในการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชน และวางแผนในการจัดเวทีระบบขนส่งมวลชนระดับภาค ในการนำเสนอรูปธรรมที่เป็นแผนงานและปฏิบัติการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมในระดับจังหวัด ที่ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.