องค์กรผู้บริโภคทั่วภาคเหนือ จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พร้อมเตรียมการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคเพื่อรองรับกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

องค์กรผู้บริโภคทั่วภาคเหนือ จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พร้อมเตรียมการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคเพื่อรองรับกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

วันนี้ 30 เมษายน 2562 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ ได้แก่ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ภาคเหนือ สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา ศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภคจังหวัดลำปาง และศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูน จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522 ถือได้ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้โดยตรงคือประชาชนในฐานะผู้บริโภค และเพื่อเป็นการสร้างพลังของผู้บริโภคทั่วทั้งภาคเหนือ

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล เลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา กล่าวถึงความสำคัญเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และ ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ คือ 1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ และ 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย เป็นสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว
“ความสำคัญของวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย คือการทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภคทั้ง 5 ประการ และรู้จักรักษาสิทธิของตนเองเมื่อถูกละเมิด หากถูกละเมิดสิทธิสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน”

นางลำดวน มหาวัน ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ ภาคเหนือ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญต่อการทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ซึ่งในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยจะจัดให้มีเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจต่อองค์กรผู้บริโภคและหน่วยงานต่างๆ เรื่องสิทธิของผู้บริโภค กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภค รวมไปถึงเสวนาการมองต่างมุมต่อกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อการแสวงหาร่วมมือกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งจังหวัด

นายธนชัย ฟูเฟื่อง ผู้อำนวยการสมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย โดยเน้นการสร้างความเข้าใจต่อเนื้อหาสำคัญของพรบ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค เพราะถือเป็นกฎหมายที่ผู้บริโภคร่วมกันผลักดันให้เกิดตามเจตนารมณ์สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน โดยมีการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรผู้บริโภคทั้งจังหวัดเชียงราย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้บริโภค รองรับกฎหมายดังกล่าว

นายสมศักดิ์ ชมพูบุตร ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภคจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย เราต้องสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภค เพื่อรองรับกฎหมายที่กำลังจะออกมา แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมติดตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบกับผู้บริโภค รวมถึงการสร้างพลังในกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นขบวนเดียว

นายชญตร์ ศรีไม้ ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน เน้นย้ำถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้น ผู้บริโภคต้องเดินหน้าขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภค เพื่อสร้างพลังองค์กรผู้บริโภค ต้องเฝ้าดูและเฝ้าระวังในการผลักดันให้เกิดสภาองค์กรผู้บริโภค
“เรากำลังจะมีกฎหมายของผู้บริโภคในการรวมกลุ่มให้เกิดสภาผู้บริโภค จึงเชิญชวนให้ผู้บริโภคเตรียมตัวขึ้นทะเบียนได้ทันทีและเดินไปด้วยกันเพื่อสร้างพลังในการคุ้มครองครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง ” นายชญตร์กล่าว

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.