วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“องค์กรคุณภาพที่สามารถจัดการปัญหาโดยใช้พลังของท้องถิ่นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

“กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน คนและเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิ การพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชน”

คำขวัญของมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

“ เชื่อมั่น และศรัทธาในศักยภาพของคนในชุมชน สู่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนการทำงาน

1.ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายให้เข้มแข็ง
2.พัฒนาระบบข้อมูลและสื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
3.เสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4.รณรงค์เพื่อให้คนในสังคมได้สร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
5.ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศ
6.พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

นโยบาย

“การมีส่วนร่วมและการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในทุกระดับ เป็นพื้นฐานที่สำคัญกับการทำงานร่วมกับชุมชน”

สงวนลิขสิทธิ์ © มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา  Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.