วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“ องค์กรคุณภาพที่สามารถจัดการปัญหาโดยใช้พลังของท้องถิ่นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”

 

พันธกิจ

“ กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน คนและเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิ
การพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชน ”

 

คำขวัญมูลนิธิฯ

“ เชื่อมั่น และศรัทธาในศักยภาพของคนในชุมชน สู่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ”

 

นโยบาย

“ การมีส่วนร่วมและการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในทุกระดับ
เป็นพื้นฐานที่สำคัญกับการทำงานร่วมกับชุมชน “

 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการทำงาน

1. ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายให้เข้มแข็ง
2. พัฒนาระบบข้อมูลและสื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
3. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4. รณรงค์เพื่อให้คนในสังคมได้สร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
5. ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศ
6. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.