สปน. หารือ สภาองค์กรของผู้บริโภค แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน

 

เมื่อ 19 เม.ย.65 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ให้การต้อนรับ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรฯ กับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

โดยมีประเด็นหารือ อาทิ การตรวจสอบและรับรองสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายปีของสภาองค์กรฯ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ สปน. เป็นผู้ทำหน้าที่เสนอของบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีแทนสภาองค์กรฯ ตามที่ พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้

 

 

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.