กลุ่มประชาคมเอดส์บ้านต๊ำ จัดอบรมความรู้การใช้ยาและการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ กลุ่มผู้สูงอายุและแกนนำ อสม. ตำบลบ้านต๊ำ

 

เมื่อ 7 มิ.ย.65 เจ้าหน้าที่หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ยาและการเฝ้าระวังการจำหน่ายยาในร้านชำ และการรู้เท่าทันการโฆษณาบนสื่อออนไลน์แก่กลุ่มผู้สูงอายุและแกนนำ อสม.ตำบลบ้านต๊ำ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มประชาคมเอดส์บ้านต๊ำ สมาชิกของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.