หลักสูตรและกระบวนการ

หลักสูตรในการให้บริการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

1. การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการปัญหาแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน
2. การพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชน ระยะเวลาอบรม 4 วัน 3 คืน
3. การวิเคราะห์และการจัดทำแผนชุมชน ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน
4. การติดตามประเมินผลและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน
5. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในครอบครัว “โรงเรียนครอบครัว” ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน
6. กระบวนการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาของชุมชน ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน
7. การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการทำงาน ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน
8. การสื่อสารเรื่องเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติด ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน
9. การสันทนาการเพื่อการสร้างสรรค์ ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน
10. การสร้างนักคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน
11. การพัฒนาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน
12. การทำเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.