องค์กรผู้บริโภคทั่วจังหวัดพะเยาจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยที่มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ จึงเกิดกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งหน้าที่ขององค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศต้องดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อแจ้งสถานะความเป็นองค์กร

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.