เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอจุนจัดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์ในชุมชน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยากลุ่มสู่ชีวิตใหม่ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านอำเภอจุน จังหวัดพะเยา และมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ซึ่งมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทักษะกระบวนการและการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมถึงการสื่อสารสาธารณะและการรณรงค์ในพื้นที่เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคในการคุ้มครองสิทธิของตนเอง

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.