โครงสร้างเจ้าหน้าที่

โครงสร้างเจ้าหน้าที่

1. นางสุภาพร             ถิ่นวัฒนากูล         เลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

2. นางสาวพวงทอง     ว่องไว                  ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา

3. นายณัฐพนธ์           เลาสัตย์                เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา

4. นายลาภิศ                ฤกษ์ดี                  ผู้ประสานงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว

5. นางวรกมล              เทพา                   ผู้ประสานงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว

6. นายปิยะพงษ์           ปัญญาดา            เจ้าหน้าที่งานด้านรณรงค์และสื่อสารสาธารณะ

7. นางสาวยุพา            ทองงาม              ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน

8. นางสาวประไพ         ไชยา                   เจ้าหน้าที่การเงิน

9. นางสาวกฤติยา        สิทธิวัง               เจ้าหน้าที่ธุรการ

10. นายน้อย                ดูดี                      นักการภารโรง

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.