9 องค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ได้รับการรับรองการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคเป็นจังหวัดที่สองของประเทศไทย

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย 9 องค์กร ได้รับเอกสาร อกผ.2 ใบรับรองการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยนายทะเบียนประจำจังหวัด

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 46 ให้ผู้บริโภคมีสิทธิรวมตัวกันตั้งองค์กรผู้บริโภค และองค์กรดังกล่าวมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้มีการลงประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 โดยให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่นายทะเบียนกลาง และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภค

จากนั้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศได้ยื่นจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคผู้บริโภคต่อนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนจังหวัด โดยมีกระบวนการตรวจสอบเอกสาร การทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จนมีประกาศรับรองการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค โดย 9 องค์กรของจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรผู้บริโภคจังหวัดที่สองของประเทศไทยในการรวมตัวจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งยังคงเหลือองค์กรผู้บริโภคของจังหวัดเชียงรายอีก 28 องค์กรที่ต้องรอการเพิ่มเติมเอกสารและการพิจารณาประกาศต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.