สภาองค์กรของผู้บริโภคพะเยา เปิดเวทีสาธารณะฟังความเห็นผู้บริโภค วางทิศทางขับเคลื่อนงานปี 66

 

19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องพุฒตาล รร.เกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

          นายต่วนกฤษ จันทนะ ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดพะเยาได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคใน จ.พะเยา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอันพึงมีพึงได้ในฐานะผู้บริโภค

          นายต่วนกฤษณกล่าวว่า สภาผู้บริโภคฯ เกิดขึ้นโดยการรวมตัวขององค์กรผู้บริโภคที่ขึ้นทะเบียนและได้รับประกาศ อกผ.3 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 21 องค์กร เพื่อสร้างพลังความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและได้มีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมาตลอดหลายปี ทั้งการให้ความรู้ให้คำปรึกษา รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินและการธนาคาร, ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ, ด้านขนส่งและยานพาหนะ, ด้านสินค้าและบริการ, ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย, ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม, ด้านบริการสาธารณะ และด้านบริการสุขภาพ

          ภายหลังดำเนินงานพบว่าสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคมีความรุนแรงมากขึ้น และการละเมิดสิทธิมักเกิดจากการไม่รู้สิทธิของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากขาดการรับรู้ข้อมูล สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จึงได้จัดเวทีสาธารณะสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยาเพื่อรับฟังความเห็นของผู้บริโภคเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา เพื่อการวางทิศทางขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยาในปีงบประมาณ 2566

          นายต่วนกฤษณกล่าวต่อไปว่า การขอรับคำปรึกษาหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค เลขที่ 91 ม.2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 หรือทาง Facebook ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 084-804-6444 จะมีทนายความนั่งให้คำปรึกษารับเรื่องร้องเรียนทุกวันอังคาร เวลา 08.30-16.00 น. ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: แฟนเพจ พะเยาทีวี

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.