สปสช.เขต1 จับมือกลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน พัฒนาแกนนำภาคประชาชนรุ่นใหม่ นำร่อง 3 เครือข่าย

 

สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ร่วมกับกลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเขต 1 จัดอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนรุ่นใหม่ นำร่อง 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผู้หญิงและเครือข่ายชาติพันธุ์ ตั้งเป้าขยายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดอบรมเครือข่ายประชาชน นำร่อง 3 เครือข่าย ต่อยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเป้าหมายสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 30 คน โดยมีนางสาวจินตนา สันถวเมตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 1 เชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดอบรม พร้อมบรรยายเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การคุ้มครองสิทธิ การพัฒนาระบบบริการและชุดสิทธิประโยชน์ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

 

 

นายลาภิศ ฤกษ์ดี กลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเขต 1 กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 1 เชียงใหม่ และกลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเขต 1 โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายและสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยนำร่องใน 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผู้หญิงและเครือข่ายชาติพันธุ์ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเป้าหมายสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ และพัฒนาเทคนิคและทักษะของบทบาทการเป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนให้แก่แกนนำรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมอบรม

การอบรมพัฒนาแกนนำภาคประชาชนรุ่นใหม่ นำร่อง 3 เครือข่ายดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2564-2566) ของภาคประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ 1.พัฒนาคน แกนนำและกลุ่มองค์กรประชาชนให้มีศักยภาพและเข้มแข็ง 2.การสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง เพื่อให้เข้าถึงบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และ 3.สนับสนุน สร้างให้เกิดพื้นที่รูปธรรมในการทำงานพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

 

 

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.