เวทีอบรมเสริมศักยภาพโครงการย่อย “เด็กเยาวชน สร้างเมืองที่ปลอดภัยสู่สุขภาวะที่ดี”

 

          วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปาง จัดเวทีอบรมเสริมศักยภาพโครงการย่อย ในเรื่อง การทำบันไดผลลัพธ์ และเติมข้อมูลใน 3 ประเด็น ความปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนจนบาดเจ็บและเสียชีวิต สุขภาพจิตที่ดีไม่เกิดภาวะโรคซึมเศร้าจากภาวะความเครียด และเท่าทันต่อการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ มีความปลอดภัย กาย จิต สังคม และปัญญา รวมทั้งการจัดทำบันไดผลสำเร็จ (ผลลัพธ์) ของแต่ละโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน จากแกนนำเด็กเยาวชนและพี่เลี้ยงโครงการย่อย 25 โครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.