มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กเยาวชนสร้างเมืองที่ปลอดภัยสู่สุขภาวะที่ดี

 

30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

          หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปางจัดการประชุมคณะทำงาน ทีมหนุนเสริม และที่ปรึกษาโครงการ “โครงการเด็กเยาวชนสร้างเมืองที่ปลอดภัยสู่สุขภาวะที่ดี” เพื่อพัฒนาเครื่องมือการติดตามผลลัพธ์และตัวชี้วัดให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนให้สามารถขับเคลื่อนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ มีความปลอดภัย กาย จิต สังคม และปัญญา นำสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะที่ดี

ที่มา: มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.