ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคพะเยา จัดเวทีเสริมศักยภาพแกนนำ ครู ก. ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค

 

21 พ.ค. 65 ณ ห้องประชุมเคเอ็มกว๊านพะเยา โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อ.เมืองฯ จ.พะเยา ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาแกนนำ ครู ก. ให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเท่าทันการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ในด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งสามารถเฝ้าระวัง รับเรื่องร้องเรียนในชุมชนและพัฒนาแกนนำองค์กรให้สามารถเป็นวิทยากรนำกระบวนการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนในชุมชนพื้นที่จังหวัดพะเยา

 

 

ที่มา: ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยา

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.