กลไกเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน – รถนักเรียนปลอดภัย

 

กลไกเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออก เน้นการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านระบบขนส่งมวลชน รถนักเรียนปลอดภัย และนโยบายสิทธิ UCEP ภาคตะวันออก

 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเป็นกลไกเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนานโยบายสาธารณะ เน้นระบบขนส่งมวลชน – รถนักเรียนปลอดภัย และนโยบายสิทธิ UCEP ในภาคตะวันออก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็นการขนส่งและยานพาหนะ และ ด้านบริการสุขภาพ

กลไกเขตพื้นที่ และหน่วยงานประจำจังหวัด สภาองค์กรของผู้บริโภค 5 ภูมิภาค องค์กร ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชนภาคตะวันออก เชื่อมโยงงานนโยบายสาธารณะ และพัฒนาเครือข่ายตัวแทนของผู้บริโภค สู่การยกระดับการคุณภาพชีวิตของประชาชนในฐานะผู้บริโภคทุกคน โดยมี สุภาวดี วิเวก ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50 (5) และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวต้อนรับภาคี เครือข่ายจาก 5 ภูมิภาค พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ทั้งนี้ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานโยบายสาธารณะ และบอกเล่าบทบาท ภารกิจสภาองค์กรของผู้บริโภค ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคทุกคน ในปัญหาทุกด้านเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน ตลอดจนภารกิจสนับสนุนองค์กรสมาชิก องค์กรของผู้บริโภค และผู้บริโภคทั่วไปให้รักษาประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อถือสร้างวัฒนธรรมและมุมมองใหม่ว่า การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

ด้าน นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า ในเดือนพฤษภาคม 2565 สถานศึกษาทั่วประเทศเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2565 กันแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนใช้บริการรถรับ – ส่งนักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ควรเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน

เช่น กำชับผู้ประกอบการ สถานศึกษา พนักงานขับรถรับ – ส่งนักเรียน ให้ตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่โดยสาร (ไป – กลับ) กับรถโรงเรียน และรถรับส่งนักเรียนต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัย รวมถึงรถขนส่งมวลชน ระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยต่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน

 

งานดังกล่าวมีผู้แทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคตะวันออก และองค์กรภาครัฐ ร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออก 8 จังหวัด ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ขนส่งมวลชน 2) รถรับส่งนักเรียน และ 3) สิทธิ UCEP เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ในการพัฒนางานนโยบายสาธารณะทั้ง 3 ด้าน

นอกจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภคทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แลกเปลี่ยนประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อหาแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะร่วมกัน

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเป็นกลไกเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สภาองค์กรของผู้บริโภค มีหน้าที่สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานประจำจังหวัดในภาคตะวันออก ให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามบทบาทหน้าที่ได้

พร้อมกันนี้ กลไกเขตพื้นที่ยังมีหน้าที่สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก เพื่อพัฒนาเป็นหน่วยงานประจำจังหวัด และพัฒนาองค์กรของผู้บริโภคให้สามารถจดแจ้งสถานะองค์กรของผู้บริโภคได้ ตลอดจนสนับสนุนสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคในการติดตามการทำงานของหน่วยงานประจำจังหวัด และดำเนินการภารกิจอื่น ๆ ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.