ลำพูน ลุยปัญหาเอสเอ็มเอสกวนใจ ซื้อของไม่ตรงปก ผลกระทบวัคซีนโควิด

 

ผู้บริโภคจังหวัดลำพูน พบปัญหากว่า 149 ประเด็น ได้เข้าร้องเรียนต่อ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 – สิงหาคม 2565 ซึ่งปัญหาหลักๆ คือ การหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เอสเอ็มเอส ชวนพนันออนไลน์ รวมถึงการสั่งสินค้าออนไลน์ที่ได้รับสินค้าไม่ตรงปก หรือได้รับสินค้าหมดอายุ และปัญหาผลกระทบจากการรับวัคซีนโควิด 19

เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2565 อุดม สุริยะวงค์ หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดลำพูน สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ในฐานะหน่วยงานประจำจังหวัดลำพูน สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีเสริมพลังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่หน่วยงานรัฐ และเครือข่ายสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในละดับพื้นที่ สรุปบทเรียนการทำงาน ขององค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ก้าวต่อไป ปี 2566

 

วิวัฒน์ ดอกพอน เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจการสภา ด้านการสร้างความเข้มแข็งองค์กร กล่าวเสริมว่า ผลการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 8 ด้าน ของหน่วยงานประจำจังหวัดลำพูน สภาองค์กรของผู้บริโภค ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 – สิงหาคม 2565 พบว่า มีผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซื้อสินค้า และบริการ จำนวน 149 ราย และปัญหา 3 อันดับแรกที่มีผู้บริโภคร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่

อันดับที่ 1 ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 32 ราย พบว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับ : SMS กวนใจ เชิญชวนให้สมัครรับข้อความโดยคิดค่าบริการ, SMS เชิญชวนเล่นพนันออนไลน์, โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกสอบถามข้อมูล

อันดับที่ 2 ด้านสินค้า และบริการทั่วไป จำนวน 29 ราย พบว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับ : การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงปก, การถูกหลอกสั่งซื้อของออนไลน์, และการพบสินค้าหมดอายุตามร้านค้า

อันดับที่ 3 ด้านบริการสุขภาพและสาธารณะสุขจำนวน 18 ราย ที่พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับ : การได้รับผลกระทบจากเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และการขอรับคำปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19

 

โดยเจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจการสภาฯ เล่าถึงแนวทางในการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 3 ด้าน ให้กับผู้บริโภค ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ส่งเรื่องร้องเรียน ไปที่หน่วยงานประจำจังหวัด และได้ให้คำปรึกษาแนะนำ วิธีการแก้ไขปัญหากับทางผู้ร้อง ในประเด็นการยกเลิกเอสเอ็มเอสกวนใจ และถูกคิดค่าบริการ โดยกดยกเลิก ที่ *137 และทำการโทรประสานงาน แจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กับทาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป รวมไปถึงการแจ้งเตือนภัยให้ระมัดระวังภัยจากการถูกหลอกสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ด้านสินค้า และบริการทั่วไป

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานประจำจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้ร้อง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูนและ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และทำการว่ากล่าวตักเตือนสถานประกอบการให้ตรวจเช็ควันหมดอายุก่อนนำสินค้ามาวางจำหน่าย, ให้ผู้ร้องแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงปก เป็นต้น

 

ด้านขนส่ง และยานพาหนะ : ได้ประสานกับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ หาแนวทางร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมในการใช้บริการ

หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดลำพูน สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวถึง ทิศทางการทำงานของหน่วยงานประจำจังหวัดลำพูนในปีหน้า กล่าวว่า ในปีหน้าการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละด้านให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยขยายองค์ความรู้ ให้กับองค์กรสมาชิกในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกประเด็นงาน พัฒนาและยกระดับ กลุ่มองค์กรในพื้นที่ให้เป็น เจ้าของประเด็นที่ตนเองถนัด

รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังเตือนภัย และเปิดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ให้ประชาชนรับทราบผ่านสื่อมวลชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีการสรุปผลและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบาย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด และดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ได้วางไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด

หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า และบริการ ได้ที่

หน่วยประจำจังหวัดลำพูน เลขที่ 9 ถ.รถแก้ว ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทรศัพท์ : 053-561-137, 062-703-0201

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.