เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ จับมือ สสส. จัดเวทีระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ จับมือ สสส. จัดเวทีการขับเคลื่อนการทำงานและผลดำเนินงานการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ ประกอบด้วย ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา, สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา จังหวัดเชียงราย, ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง, ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูน และองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีการขับเคลื่อนการทำงานและผลดำเนินงานการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมภาคเหนือขึ้น ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างจังหวัดที่ดำเนินงานและจังหวัดที่สนใจ

 

ทั้งนี้ ในเวทีดังกล่าวมีการนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่นำร่อง ของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง เพื่อการพัฒนาจุดจอด – จุดรับส่งผู้โดยสาร โดยร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้ประกอบการขนส่งในระดับจังหวัด และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการด้านการขนส่งมวลชนให้กับผู้บริโภคที่ใช้บริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

 

 

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.